Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par YVAN BALCHOY

07-04-22- NON AU LAVAGE DES CERVEAUX EN RUSSIE ET DANS UN OCCIDENT MALADE DE SON IDEOLOGIE CAPITALISTE IMPERIALISTE.

Peter Franssen
964 5tpgono016crh53i  ·

Peter Franssen
964 5tpgono016crh53i  ·
In wat voor een verschrikkelijke toestand zijn we beland?
In Bucha bij Kiev liggen geëxecuteerde burgers gewoon op straat. Wat en wie waren ze – tegenstanders van de Russische bezetter of net sympathisanten van Rusland? Zelfs het Pentagon zegt het niet te weten. Maar ze zijn wel dood, afgeslacht als beesten.
Nazistische eenheden van het Oekraïense leger maken jacht op iedereen die geen blauwwitte band draagt als teken van sympathie voor de oligarch en oorlogsstoker Zelenski. Ook zij riskeren hun leven.
Voormannen van de grootste mediagroepen in Oekraïne verklaren op televisie dat minstens 1,5 miljoen mensen in het oosten van Oekraïne die toevallig Russisch spreken, moeten afgemaakt worden.
De voorzitter van de NED, de Amerikaanse zusterorganisatie van de CIA die de bloedige staatsgreep in Oekraïne in 2014 financierde, opent een speech tijdens een mars in Washington met de slogan van Stephan Bandera, de Oekraïense nazi-collaborateur uit de Tweede Wereldoorlog.
Oekraïense soldaten folteren en vermoorden Russische krijgsgevangenen.
Het militarisme en het fascisme rukken in West-Europa met grote stappen op. Ze zijn altijd al het antwoord geweest op het groeien van een antikapitalistisch alternatief. De sociale noden zijn torenhoog en overal duwt de bevolking met voortdurend groeiende kracht naar oplossingen. Maar Duitsland geeft 100 miljard extra voor oorlogswapens, België 10 miljard. De censuur wordt open en bloot ingevoerd, als was dat de normaalste zaak van de wereld. Wie pleit voor een ruimere en historische kritiek op de gebeurtenissen in Oekraïne, wordt uitgescholden door de eerste minister, zoals Rex dat deed met de communisten in de jaren ’30. Het eenheidsdenken in de bedding van de bourgeois-ideologie is bij ons al aanwezig sinds de Belgische revolutie. Maar met de oorlog komt ze veel agressiever, alles vervuilend en verpletterend naar boven, zichtbaar voor iedereen.
Het militarisme is al honderden jaren de belangrijkste ingrediënt van de Amerikaanse maatschappij en in Oekraïne bestaat er sinds acht jaar nagenoeg een hegemonie van de fascistische, nationalistische en racistische ideeën. De recente zwarte evolutie van het denken mag grotendeels op het conto geschreven worden van Putin die de anti-imperialistische beweging in de VS en West-Europa zware klappen heeft toegebracht. De vredesbeweging houdt het concept in zich van samenwerking tussen de volkeren, vooruitgang door dialoog en vrede, oplossing van geschillen door structuren, gesprekken en compromissen. Maar dan komt Putin, die blijkbaar geen enkel progressief beeld heeft van hoe de maatschappij er moet uitzien, en kondigt de oorlog af.  
Dat geldt ook voor West-Europa en de Verenigde Staten. Niemand lijkt geïnteresseerd in vrede. In die mate dat zelfs de Washington Post zegt dat veel verantwoordelijken binnen de NAVO hopen dat de oorlog nog lang zal duren. Daarom stuurt de NAVO nu zware wapens naar Oekraïne, wat nog maar twee weken geleden onmogelijk leek. De zwarte evolutie heeft zijn tijd en zijn propaganda nodig.
Heel die toestand escaleert naar een wereldoorlog. De evolutie kan enkel en alleen gestopt worden door de mensen. Niet de mannen en dames in maatpak in Moskou, Washington, Kiev, Brussel, Bonn en Parijs, want zij denken er niet aan de vrede voorrang te geven. We moeten mobiliseren, met alle kracht, want de vrede zal het werk zijn van de gewone mensen, het volk in Rusland, Oekraïne, de VS, Europa… Als we ons niet verenigen tegen de bandieten die ons leiden, dreigen we te worden afgeslacht.

    Dans quel état terrible nous sommes ?
    À Bucha près de Kiev, les citoyens exécutés sont juste allongés dans les rues. Qui et qui étaient-ils - opposants à l'occupant russe ou simplement partisans de la Russie ? Même le Pentagone dit qu'il ne sait pas. Mais ils sont morts, massacrés comme des bêtes.
    Les unités nazies de l'armée ukrainienne chassent tous ceux qui ne portent pas de ruban bleu et blanc en signe de sympathie pour l'oligarque et guerrier Zelenski. Ils risquent leur vie aussi.
    Les dirigeants des plus grands groupes de médias d'Ukraine déclarent à la télévision qu'au moins 1,5 million de personnes dans l'est de l'Ukraine qui parlent russe doivent être fermées.
    Le président du NED, l'organisation américaine d'infirmières de la CIA qui a financé le coup sanglant de 2014 en Ukraine, ouvre un discours lors d'une marche à Washington avec le slogan de Stephan Bandera, le collaborateur nazi ukrainien de la Seconde Guerre mondiale.
    Les soldats ukrainiens torturent et tuent les prisonniers de guerre russes.
    Le militarisme et le fascisme sont nuls en Europe occidentale avec de grands pas. Ils ont toujours été la réponse à l'alternative anticapitaliste croissante. Les besoins sociaux augmentent et partout, la population pousse pour des solutions avec une force toujours croissante. Mais l'Allemagne donne 100 milliards de plus pour les armes de guerre, la Belgique 10 milliards. La censure est ouverte et introduite ouvertement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Quiconque plaide pour une critique plus large et historique des événements en Ukraine est grondé par le Premier ministre, comme Rex l'a fait aux communistes dans les années 30. La pensée d'unité dans la literie de l'idéologie bourgeoise est présente avec nous depuis la révolution belge. Mais avec la guerre elle revient beaucoup plus agressive, toute polluante et écrasante, visible par tous.
    Le militarisme est l'ingrédient clé de la société américaine depuis des centaines d'années et en Ukraine, il y a une hégémonie d'idées fascistes, nationalistes et racistes depuis huit ans. L'évolution noire récente de la pensée peut s'écrire en grande partie sur le compte de Poutine qui a donné de lourdes gifles au mouvement anti-impérialiste aux États-Unis et en Europe occidentale. Le Mouvement pour la paix détient le concept de coopération entre les nations, de progrès par le dialogue et la paix, de résolution des différends par les structures, les conversations et les compromis. Mais ensuite vient Poutine, qui apparemment n'a aucune image progressiste de ce à quoi devrait ressembler la société, et annonce la guerre.
    Cela vaut également pour l'Europe occidentale et les États-Unis. Personne ne semble intéressé par la paix. Dans la mesure où même le Washington Post dit que beaucoup de responsables au sein de l'OTAN espèrent que la guerre durera longtemps. C'est pourquoi l'OTAN envoie maintenant des armes lourdes à l'Ukraine, ce qui semblait impossible il y a seulement deux semaines. L'évolution noire a besoin de son temps et de sa propagande.
    Cette condition même devient une guerre mondiale. L'évolution ne peut être arrêtée que par les humains. Pas les hommes et les femmes en uniforme à Moscou, Washington, Kiev, Bruxelles, Bonn et Paris, parce qu'ils ne pensent pas privilégier la paix. Nous devons nous mobiliser, de toutes nos forces, car la paix sera l'œuvre du peuple ordinaire, du peuple russe, ukrainien, usa, Europe... Si nous ne nous unissons pas contre les bandits qui nous conduisent, nous menaçons d'être massacrés.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article